CPP-101: Промеливи и аритметика

Вградени типове данни

Езикът C++ наследява дефинираните в C базови типове – char, int, float, double и т.н.

Към тях е добавен нов тип bool – булев тип, чиито стойности могат да бъдат true или false.

Допълнително в езика има на разположение модификатори, също наследени от C, чрез които могат да променят свойствата на някои от типовете. Такива са short и long, които се използват за промяна на размера на типа. Основно тези модификатори се прилагат към цели int:

short int index;
long  int counter;

Модификаторът long може да се прилага и към числа с плаваща запетая double, т.е. може да се използва типът long double – число с плаваща запетая с двойна точност.

Модификаторите signed и unsigned могат да се прилагат към целите числа (int) и към символния тип (char). Те определят дали дефинираната променлива ще бъде с или без знак. Например следният
фрагмент

signed char schar;
unsigned char uchar;

дефинира две променливи от символен тип. Това означава, че стойностите и на двете променливи са еднобайтови (8 бита). Диапазона на стойностите, които може да приема schar (символна
променлива със знак) е от -128 до 127, а за променливата uchar (символна променлива без знак) – от 0 до 255.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Промеливи и аритметика

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.