Обратна връзка към ученици от 11-ти клас за випуск 2014-2015

По време на родителската среща родители на 11 А клас поискаха обратна връзка за всеки ученик индивидуално. Така, поставен въпросът тогава нямаше да имаме възможност да отговоря на всеки родител по отделно затова ви представям долната форма.

Ако искате да получите обратна връзка за ученика просто я попълнете и аз в обозрим срок ще върна информация.

Има няколко права за обратната връзка, които трябва да се следват:

 1. Обратна връзка се дава само ако е поискана;
 2. Обратната връзка, особено ако е поискана, не трябва да води до конфронтаци, а до подобрения там където са необходими;
 3. „Награда пред строя, мъмрене насаме“ – с две думи не искам всичките обратни връзки да ги правя публични защото може да се интерпретират по грешния начин.

Ето я и формата:

Loading…

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Резултати от първи изпит по СУБД Практика за 2014-2015 година

Изпитът се проведе на 03 Април.

Явили се 52 от 58
Предали работи 35
Отличен 6 8
Много добър 5 4
Добър 4 2
Среден 3 6
Слаб 2 15

Пълна информация както и коментари за оценяването на повечето работи можете да намерите в Дневника по СУБД

Всички предадени работи и техните задачи са ПУБЛИЧНО достъпни на https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/exam2015/exam20150403

Препоръчвам на предалите също да проверят работите си и тяхното оценяване. Ако имат въпроси към оценяването да ни ги споделят.

Вторият последен изпит предстои на 17-ти Април, където използването на Интернет ще е забранено, за да не могат отличниците от първия изпит от вкъщи да решат задачите на явяващите се и да ги предадът вместо тях.

Има 8 отлични работи, от които можете да проверите как изглежда отлична работа.

Не явилите се на първия изпит са:

Цветелин Истаков

Мартин Димчев

Васил Момчилов

Георги Димитров

Ивайло Христов

Венелин Йончев
Публикувано в СУБД | Етикети: | Коментирайте

Предадени работи по СУБД 2015 – първи изпит на 03 Април

Не се явиха и работа НЕ предадоха следните ученици

А_Венелин.txt

А_Георги.txt

А_Ивайло.txt

Б_Мартин.txt

Б_Цветелин.txt

Б_Васил.txt

Оснаталите работи разделени по групи са налични на:

https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/exam2015/exam20150403

Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

Основи на JPA

Нужни библиотеки

JPA API

Eclipse Link

Apache Derby

Създаване на модел

 1. В Eclipse създайте нов Java проект – jpa_example
 2. Създайте нов пакет с име org.elsys_bg.jpa.example
 3. В новосъздадения пакет добавете нов клас Student
 4. В новосъздадения клас добавете полета за за име, клас, номер в клас и адрес
 5. Добавете getter и setter за всяко поле и се уверете, че има конструктор без аргументи

Добавяне на JPA функционалност

 1. Създайте нова директория под проекта с име lib
 2. В носъздадената директория изкопирайте derby.jar, eclipselink.jar, javax.persistence_*.jar
 3. Добавете lib директорията към Build Path на проекта
 4. Анотирайте класа Student с @Entity
 5. Добавете ново поле private Long id
 6. Анотирайте полето с @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
package org.elsys_bg.jpa.example;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Student {

 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private Long id;

 private String name;

 private int number;

 private String adddress;

 private String klass;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }

 public int getNumber() {
 return number;
 }

 public void setNumber(int number) {
 this.number = number;
 }

 public String getAdddress() {
 return adddress;
 }

 public void setAdddress(String adddress) {
 this.adddress = adddress;
 }

 public String getKlass() {
 return klass;
 }

 public void setKlass(String klass) {
 this.klass = klass;
 }

}

Конфигуриране на EclipseLink

 1. Създайте нова директория под jpa_example/src с име META-INF
 2. В новосъздадената директория създайте нов файл с име persistence.xml със следното съдържание
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<persistence xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
 http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
 version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence">
 <persistence-unit name="students" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
 <class>org.elsys_bg.jpa.example.Student</class>
 <properties>
 <property name="javax.persistence.jdbc.driver"
  value="org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.url"
 value="jdbc:derby:studentsDb;create=true" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="test" />
 <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="test" />
 <property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables" />
 <property name="eclipselink.ddl-generation.output-mode"
 value="database" />
 </properties>

 </persistence-unit>
</persistence>

Пускане на приложението

 1. Добавете нов клас Application с main метод
package org.elsys_bg.jpa.example;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

public class Application {

 public static void main(String[] args) {
 EntityManagerFactory factory = Persistence
 .createEntityManagerFactory("students");
 EntityManager em = factory.createEntityManager();
 em.getTransaction().begin();
 Student student = new Student();
 student.setAdddress("Sofia");
 student.setKlass("12a");
 student.setName("Student1");
 student.setNumber(1);
 em.persist(student);
 em.getTransaction().commit();

 em.close();
 }
}

Използвани анотации

@Entity

@Id

@GeneratedValue

@OneToOne

@OneToMany

@ManyToOne

@ManyToMany

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени

Schedulued exam for Databases for 2014-2015

There are two exam dates:

03 April 2015 – first exam date

04-16 April 2015 - discussions on the results of the first exam

17 April 2015 – second exam date

The higher exam result is taken.

Exam tasks are available at:

https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/generate_exams

Evaluation is available at:

http://lubo.elsys-bg.org/databases/ – the page for the specific year

*May the force be with you
Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

First exam for SUBD Practice for 2015

Yes you have an exam on 06 of March 2015.

This are the tasks – available online about 9 hours before it

generate_exams

The names of the files are encoded with UTF-8 – (А_1_Александър.txt: UTF-8 Unicode text)

And this wont be a very real exam, but just as a test for you to see how much of the tasks you could solve.

Each student has 30 minutes, sharp.

Публикувано в СУБД | Коментарите са изключени

Основи на Jersey

0. Нужен софтуер

 1. Java - използваната JDK версия е 1.8
 2. Eclipse – използвания Eclipse пакет е Eclipse Luna for Java EE Developers
 3. Tomcat версия 8

1. Конфигуриране на Eclipse

 1. Стартирайте Eclipse
 2. От Window -> Preferences изберете Server -> Runtime Environments
 3. Натиснете бутона Add и от отворилия се прозорец изберете Apache Tomcat v8.0
 4. От следващия прозорец изберете директорията, в която се намира Apache Tomcat v8

2. Създаване на модел

 1. В Eclipse създайте нов Dynamic Web Project с име Abonatnik
 2. В новосъздадения проект създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.model
 3. В новосъздадения пакет направете нов клас с име Student
 4. В класа Student добавете едно поле name от тип String
 5. Добавете getter и setter за полето name
package org.elsys_bg.abonatnik.model;

public class Student {

 private String name;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }
}

Допълнителна информация

Java Beans

3. Създаване на REST ресурс

 1. В проекта Abonatnik създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.rest
 2. В новосъздадения пакет направете нов клас с име StudentResource
 3. Добавете метод, който връща Student
 4. Анотирайте метода с @GET
 5. Добавете JAX-RS като допълнителнa библиотекa към проекта
  1. в директорията WebContent направете нова поддиректория WEB-INF
  2. В WEB-INF направете нова поддиректория lib
  3. в lib директорията добавете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar
  4. Натиснете с десния бутон на мишката върху проекта и от появилото се меню изберете Properties
  5. От отворилия се прозорец изберете Java Build Path и от таба Libraries натиснете Add JARs…
  6. От отворилия се прозорец изберете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar от lib директорията
  7. Натиснете OK
 6. В StudentResource добавете import javax.ws.rs.GET;
package org.elsys_bg.abonatnik.rest;

import javax.ws.rs.GET;

import org.elsys_bg.abonatnik.model.Student;

public class StudentsResource {

 @GET
 public Student getStudent() {
 Student student = new Student();
 student.setName("Student1");

 return student;
 }
}

Допълнителна информация

Jersey

4. Добавяне на XML и JSON презентация на модела

 1. Добавете JSON support като допълнителни библиотеки към проекта

Допълнителна информация

XML и JSON в Jersey

5. Пускане на приложението

Публикувано в Интернет програмиране | Коментарите са изключени

For all the GitHub users, which means all from class 11

Публикувано в Разни, Технология на програмирането | Коментарите са изключени

Projects for Software Engineering 2015

The projects are given at the bottom of the course page and for now are: (more will come in the next few days)

Second term

Projects

 1. Youtube channel administration from an external app using the Youtube V3 API. Subscription fee per month for access.
 2. Subtitles editing and synchronization – Desktop. Licensed fee.
  1. move subtitles forward/backward
  2. show subtitles over the video
  3. enter subtitles and synchronize them with the sound
 3. Subtitles editing and synchronization – Web Java Script. Subscription fee per month. Free for the first X subtitles/users per month. Similar to amara.com
  1. move subtitles forward/backward
  2. show subtitles over the video
  3. enter subtitles and synchronize them with the sound
 4. Testimonials to your site – similar to http://pluspanda.com/. Subscription fee per month. Free for the first X testimonials.
 5. Format conversion service similar to http://online-convert.com. Pay per month or conversion.
 6. OAuth server.
 7. Managing social network posts in a single application. Support for Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest. View all the user activities in social networks and administer posts from a single place. Pay per month.
 8. Subtitles generation by voice recognition – provide a link to an audio or video file and return a transcript in raw and in srt format. Pay per month or per number of conversions made.
Публикувано в Технология на програмирането | 19 Коментара

Software Engineering first term evaluation

The evaluation is at the bottom of the course page for 2014-2015

http://lubo.elsys-bg.org/software_engineering/

I urge you to comment below the Course Page, but you have to

 1. make an argument
 2. back it up with facts and considerations
 3. suggest an improvement
Публикувано в Технология на програмирането | 14 Коментара