CPP-101: Структури

Дефиниране на структури

Структурата представлява съвкупност от една или повече променливи, които могат да от различни типове. Дефиницията на структура има следния синтаксис:

  • Заглавна част, която се състои от ключовата дума struct последвана от името на структурата.
  • Тяло, в което се описват членовете на структурата. Тялото на дефиницията е оградено от фигурни скоби и задължително трябва да бъде последвано от точка и запетая ‘;‘.

В следващия фрагмент е дефинирана структурата point:

struct point {
    double x;
    double y;
};

Идеята на тази структура е да съдържа координатите на точка в равнината. Поради това структурата е дефинирана с два члена – x и y от типа double, които представят координатите на точка в равнината.

След дефинирането името на структурата се превръща в име на тип и може да се използва за дефиниране на променливи. В следващия фрагмент е дефинирана променлива p от типа на дефинираната по-горе структура point.

point p;

[note]
Обърнете внимание, че в C за да се дефинира променлива която е от типа на дефинираната структура трябва да се използва конструкцията struct point p; Тази конструкция е валидна и C++}
[/note]

При дефинирането на променлива от типа на дефинирана структура, тя може да се инициализира. За целта след дефиницията на променливата трябва да се постави списък с инициализатори, които съответстват на членовете на структурата. Например, ако искаме да инициализираме променлива от типа point, то списъкът от инициализатори трябва да съдържа първо стойност за първия член на структурата, т.е. за x-координатата, а след това стойност за втория член на структурата, т.е. за y-коодрдинатата:

point p={1.0,2.0};

В представения пример членът x на променливата p получава начална стойност 1.0, а членът y – стойност 2.0.

Достъпът до елементите на структурата се осъществява с използването на оператора ‘.‘ – оператор за достъп до член. Този оператор свързва името на структурата с името на члена. Например:

point p;
p.x=1.0;
p.y=2.0;
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Структури

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.