CPP-101: Функции

Всяка програма на C или C++ има дефинирана поне една функция – main-функция. Всички програми, с изключение на най-тривиалните, дефинират допълнителни функции. Функциите служат за групиране на често използван код, като позволяват групирания код да се използват лесно и многократно.

Деклариране на функция

Преди да бъде използвана една функция, тя трябва да бъде декларирана. Декларацията казва на компилатора какво е името на функцията, какъв е типът на резултата, връщан от функцията и какви са
параметрите на функцията. Има два начина да се декларира една функция:

  • Да се дефинира цялата функция преди да бъде използвана.
  • Да се дефинира прототипа на функцията, който дава на компилатора необходимата информация.

Дефинирането на прототипа на една функция има следния синтаксис:

Следния пример съдържа прототипите на няколко функции:

double distance(double x1, double y1,
double x2, double y2);
double area(double r);

В ред 1 е дефиниран прототипът на функция с име distance, която връща резултат от тип double и има четири параметъра от типа double. В ред 2 е дефиниран прототипът на функция с име area, която връща резултат от тип double и има един параметър от тип double.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Функции

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.