CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Итератор за класа List

За обхождане на елементите на класа List ще дефинираме помощен клас iterator. За да може нашият итератор да имитира итераторите от стандартната библиотека е необходимо да се владеят механизмите за предефиниране на оператори. Поради това на този етап итератора, който ще дефинираме няма да разполага с обичайните за C++ механизми.

[note]
Итераторите са често използван design pattern. Класическият източник за запознаване с общите принципи на този design pattern е:

Други полезни източници са:

[/note]

Класът итератор за класа List е тясно свързан с вътрешното устройство на контейнера List. Поради това дефинираме класа iterator като вътрешен клас на класа List. Освен това ще направим класа List приятелски клас на класа iterator:

class List {
  ...
public:
  ...
	class iterator {
	  friend class List;
	  
	  List* list_;
	  Node* current_;

	  iterator(const List* l,Node* current)
	    : list_(const_cast<List*>(l)),
	     current_(current)
	  {}
	public:
    ...	  
	};

  ... 
};

Като член-променливи на класа iterator дефинираме:

 • const List *const list_ – указател към списъка, който ще обхождаме с помощта на итератора;
 • Node* current_ – указател към елемента на списъка, към който е насочен итератора.

Конструктора е дефиниран в private частта на класа. Това гарантира, че обекти от типа List::iterator могат да се създават само от членовете на самият клас и неговите приятели (в случая класа List). Конструктора на iterator инициализира член-променливите на класа.

class List {
  ...
public:
  ...
	class iterator {
    ...
	public:

	  bool has_next() const {
	    return current_->next_!=list_->head_;
	  }
	  
	  int next() {
	    current_=current_->next_;
	    return current_->data_;
	  }
	  
	  int get_data() const {
	    if(current_!=list_->head_) {
	      return current_->data_;
	    }
	    throw ListError("iterator::get_data()...");
	  }

	};

  ... 
};

Методите на класа iterator имитират начина на работа на итераторите в Java.

 • has_next() – проверява дали итератора е стигнал до края на списъка. Ако итератора е позициониран върху последният елемент на списъка, то has_next() връща false, иначе връща true.
 • next() – извършва едновременно две операции – позиционира итератора върху следващият елемент на списъка и връща стойността на елемента, върху който е позициониран.
 • get_data() – връща стойността на елемента, върху който е позициониран итератора. Ако итератора е позициониран върху фиктивният елемент, то този метод генерира изключение ListError().
Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.