CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Член-функция erase

За изтриване на елемент от списъка се използва член-функцията erase. Семантиката на тази член-функция ще имитира поведението на член-функцията erase в класа std::list на стандартната библиотека.

iterator erase ( iterator position );

Член-функцията изтрива елемента, към който е насочен итератора position. Функцията връща итератор, насочен към елемента, следващ изтрития елемент. Ако се изтрива последният елемент, то върнатият итератор е насочен към фиктивния елемент.

Изтриване на елемент от списък

При реализиране на член-функцията erase първо проверяваме дали в списъка има елементи и дали итератора position е насочен към елемент на списъка. Ако списъка е празен или position е насочен към фиктивният елемент, то функцията erase генерира изключение.

Дефинираме указатели ptr, prev и next:

 • ptr – насочен към елемента, който подлежи на изтриване;
 • prev – предходния елемент;
 • next – следващият елемент.
Node* ptr=it.current_;
Node* prev=it.current_->prev_;
Node* next=it.current_->next_;

При изтриване на елемента ptr трябва да свържем елементите prev и next след което освобождаваме паметта заемана от елемента ptr.

Изтриване на елемент от списък

Функцията връща итератор, насочен към елемента next.

class List {
  ...
public:
  ...
  
  iterator erase(iterator it) {
    if(empty()) {
      throw ListError("erase(): empty list...");
    }
    if(it.current_==it.list_->head_) {
      throw ListError(
        "erase(): positioned on head...");
    }
    
    Node* ptr=it.current_;
    Node* prev=it.current_->prev_;
    Node* next=it.current_->next_;
    
    prev->next_=next;
    next->prev_=prev;
    
    delete it.current_;
    
    return iterator(it.list_,next);
  }
  
  ...
};
Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.