CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Деструктор

Класът List заделя динамично памет за своите е елементи. Поради това е необходимо програмиста да се погрижи за освобождаване на динамично заделената памет при унищожаване на обект от класа List.

За тази цел трябва да се дефинира деструктор на класа List. Разполагайки с методите pop_front() и pop_back() дефиницията на деструктора е тривиална:


~List() {
    while(!empty()) {
        pop_front();
    }
    delete head_;
}

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.