Основи на Jersey

0. Нужен софтуер

 1. Java – използваната JDK версия е 1.8
 2. Eclipse – използвания Eclipse пакет е Eclipse Luna for Java EE Developers
 3. Tomcat версия 8

1. Конфигуриране на Eclipse

 1. Стартирайте Eclipse
 2. От Window -> Preferences изберете Server -> Runtime Environments
 3. Натиснете бутона Add и от отворилия се прозорец изберете Apache Tomcat v8.0
 4. От следващия прозорец изберете директорията, в която се намира Apache Tomcat v8

2. Създаване на модел

 1. В Eclipse създайте нов Dynamic Web Project с име Abonatnik
 2. В новосъздадения проект създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.model
 3. В новосъздадения пакет направете нов клас с име Student
 4. В класа Student добавете едно поле name от тип String
 5. Добавете getter и setter за полето name
package org.elsys_bg.abonatnik.model;

public class Student {

 private String name;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }
}

Допълнителна информация

Java Beans

3. Създаване на REST ресурс

 1. В проекта Abonatnik създайте нов пакет с име org.elsys_bg.abonatnik.rest
 2. В новосъздадения пакет направете нов клас с име StudentResource
 3. Добавете метод, който връща Student
 4. Анотирайте метода с @GET
 5. Добавете JAX-RS като допълнителнa библиотекa към проекта
  1. в директорията WebContent направете нова поддиректория WEB-INF
  2. В WEB-INF направете нова поддиректория lib
  3. в lib директорията добавете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar
  4. Натиснете с десния бутон на мишката върху проекта и от появилото се меню изберете Properties
  5. От отворилия се прозорец изберете Java Build Path и от таба Libraries натиснете Add JARs…
  6. От отворилия се прозорец изберете javax.ws.rs-api-2.0.1.jar от lib директорията
  7. Натиснете OK
 6. В StudentResource добавете import javax.ws.rs.GET;
package org.elsys_bg.abonatnik.rest;

import javax.ws.rs.GET;

import org.elsys_bg.abonatnik.model.Student;

public class StudentsResource {

 @GET
 public Student getStudent() {
 Student student = new Student();
 student.setName("Student1");

 return student;
 }
}

Допълнителна информация

Jersey

4. Добавяне на XML и JSON презентация на модела

 1. Добавете JSON support като допълнителни библиотеки към проекта

Допълнителна информация

XML и JSON в Jersey

5. Пускане на приложението

Публикувано в Интернет програмиране. Постоянна връзка.