Задачи поправителна сесия Септември 2017 при Кирил Митов

Задачите са следните и трябва да се решат всичките:

Да се създаде ново хранилище за поправката в гитхъб, носещо името на ученика, класа, номера в клас

Всички задачи да се качът в хранилището.

Проектна задача

 1. Да се реализира проект с технология по избор, който да позволява следните функционалност.
 2. Да се качи на heroku. Приложението е разделено на три етапа на разработка. Да може да отговаря на следните заявки:
 3. Could create articles with post and get the article with getVideosPOST /videos

  Request Body:

  {

  name: „title“

  }
  Response:

  {

  name: „the name of the video“,

  id: „the id of the video“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos/:id

  response:

  {

  name: „the name of the video“

  id: „the id of the article“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos

  Reponse:

  {

  # array of all the videos sorted by „title“

  }

  Level 2

  Can create comments for these videos
  Comments
  POST /comments

  Request Body:

  {

  video_id: „the id of the video for which this comment is“,

  content: „the content of the comment“

  }
  Response

  {

  id: „comment id“,

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments/:id

  Response:

  {

  id: „comment id“

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments sorted by content

  }
  GET /videos/:id/comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments for this videos sorted by content

  }

  Level 3

  Can vote for videos
  POST /votes

  Request Body:

  {

  article_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  }
  Response:

  {

  video_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  id: „the id of the vote“

  }
  GET /votes

  {

  [votes,] # array of all the votes sorted by created_at

  }
  GET /videos/:id?order=normdist

  Reponse:

  {

  id: „id“,

  name: „name“

  comments_score: „the score for comments“

  votes_score: „the score for votes“

  }
  GET /videos?order=normdist

  Response:

  {

  # videos sorted in normal distribution based on number of comments and vote scoring. Norm dist score of comments plus normdist of score

  }

 4. Да се направи описание на проекта в Markdown формат във файла plan.md
 5. Да се направи wiki страничка, публично достъпна. Да се направи описание от по 1000 символа на проекта.

Задача 1

Дадено е CSV от вида:

 

Потребител Номер, Видео Номер, Процент гледане

1,2,0.8

2,3,0.4

Да се открие кое видео процентно е гледано най-много.

 

Задача 2

Да се напише програма, която сравнява дали два JSON  файла са схематично и стойностно еднакви. Файловете са еднакви ако имат еднакви ключове и еднакви стойности за тези ключове.

Програмата трябва да се изпълнява като

ruby my_program.rb file1.json file2.json

Файловете, които се сравняват се подават от командния ред.

Като резултат на командния ред се изписва

0 – двата файла са различни

1 – двата файла са схемантично и по стойности еднакви

Пример за еднакви файла

{

F: “aa”,

L: “bb”

}

e еднакъв с:

{

L: “bb”,

F: “aa”

}

Задача 3

Да се напише програма, която решава квадратно уравнение, чийто аргументи, a, b, c, са записани във файл с име input.json. Примерно съдъражени на такъв файл е:

{

„a“:10,

„b“:-3,

„c“:4

}

Решението да се изведе на console-ата, отново в json format във вида:

 

{

„x1“:10,

„x2“:-3,

„D“:4

}

Като ключовете: x1 и x2 са реалните корени пресметнати от програмата ви, а D е дискриминантата.

Задача 4

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /sum с параметри a и b и да връща резултатът от тази сумата на тези две числа

Задача 5

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /count с параметър CSV файл и да дава резултат броя на редовете в този CSV файл.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.