Операционни системи

Лекции

 • Указатели и динамична памет (osc)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06-new)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи (os08) и (helpers)

Ресурси

Оценяване

 • Две годишни оценки – по теория и по практика.
 • Четири срочни оценки – две по теория и две по практика
 • Теория – Тестове след всяка лекция, както и два големи теста в края на всеки срок
  • Оценката за срок се определя от следните компоненти:
   • Оценка от голям(срочен) тест по скала* с двойна тежест
   • Обща оценка от малките тестове за съответния срок – средно аритметично(сметнато в проценти) от малките тестове и преобразувано в оценка по скала*
   • Срочна оценка = ((оценка голям тест) * 2 + (оценка малки тестове)) / 3.
   • !!!СПЕЦИАЛНО УСЛОВИЕ!!! трябва да имате поне среден(3) на големия тест, за да имате оценка различна от слаб(2) за срока
  • Годишната оценка е средно аритметично от двете срочни оценки. В случай на две съседни оценки(пример 2 и 3) вторият срок е с по-голяма тежест
 • Практика – Изпитване в час и домашни
  • Оценката за срок се определя от следните компоненти:
   • Две оценки от изпитване на големи домашни за съответния срок
   • Обща оценка от малките домашни за съответния срок – средно аритметично(сметнато в проценти) от малките домашни и преобразувано в оценка по скала*
   • Срочна оценка = (оценка от първо голямо домашно + оценка от второ голямо домашно + оценка от малки домашни) / 3
   • !!!СПЕЦИАЛНО УСЛОВИЕ!!! трябва да имате поне среден(3) на едно от двете големи домашни, за да имате оценка различна от слаб(2) за срока
  • Годишната оценка е средно аритметично от двете срочни оценки. В случай на две съседни оценки(пример 2 и 3) вторият срок е с по-голяма тежест

Скала*

Проценти Оценка
0% – 49.99% 2
50% – 59.99% 3
60% – 69.99% 4
70% – 79.99% 5
80% – 100% 6

Закръгляне при пресмятане на срочна оценка

Резултат от пресмятане Оценка
2 – 2.99 2
3 – 3.49 3
3.50 – 4.49 4
4.50 – 5.49 5
5.50 – 6 6

 


Обновени лекции по ОС 2020/2021

 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Запознаване с Unix; Файлови операции(unix_fs)
 • Системни извиквания за процеси(process_syscalls)
 • Програмни канали – pipes и FIFO-файлове (pipes_fifo)
 • Нишки и синхронизация (pthreads)